BodemCoolstof

De praktijktool BodemCoolstof geeft u inzicht in de verandering in uw organische stof gehalte in de bodem over de tijd en kan u kan helpen bij het maken van beslissingen op perceels- en/of bedrijfsniveau omtrent het verbeteren van uw bodemkoolstofbeheer voor de toekomst.

Bodemcoolstof

PROGRAMMA SLIM LANDGEBRUIK (WAGENINGEN ENVIRONMENTAL RESEARCH, LBI, CLM)

Contact: Chantal Hendriks

E-mail: chantal.hendriks@wur.nl

Website: www.slimlandgebruik.nl/themas/monitoren-van-de-voortgang-richting-05-mton/projecten/praktijktool-bodemcoolstof

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: €0

De BodemCoolstof Tool is ontwikkeld om akkerbouwers en grondgebonden veehouders inzicht te geven in hun koolstofbalans en in de verandering van het organische stof gehalte in de bodem over de tijd. Ook kunnen er toekomstscenario’s gemaakt worden waarbij verschillende koolstofmanagement maatregelen met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierdoor krijgt de gebruiker inzicht in de potentiële  CO2 vastlegging op een perceel en bedrijf.

Koolstof kan aan de bodem toegevoegd worden via: gewasresten, groenbemester, organische mest, en compost. Informatie over het toedienen van deze potentiële koolstofaanvoeren op de percelen van uw bedrijf is dan ook noodzakelijk om de tool te kunnen gebruiken. Na het invoeren (of automatisch inladen via databases van DACOM, AgroVision of RVO) van uw historische gewas- en beheergegevens, kunt u een toekomstscenario aanmaken waarin het huidig beheer wordt voortgezet. Daarnaast kunt u alternatieve scenario’s maken waarin u streeft naar een verbeterd bodem koolstofbeheer. Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen van een extra rustgewas in de gewasrotatie, het toedienen van extra vaste mest of compost, het achterlaten en onderwerken van gewasresten, het zaaien van groenbemesters na de oogst, of tijdelijk grasland vervangen door permanent grasland. Tot nu toe zijn alleen maatregelen door te rekenen die een bewezen effect leveren op koolstofvastlegging. Zo zijn niet-ploegen of gereduceerd ploegen, kruidenrijk grasland of diep-wortelende grassoorten bijvoorbeeld nog niet door te rekenen omdat de onderbouwing van het effect van deze maatregelen nog ontbreekt. Doordat u met deze tool het effect van verschillende bodem koolstofmaatregelen kunt vergelijken, kunt u de meest rendabele maatregelen selecteren en implementeren voor uw perceel en bedrijf. 

De rekenkern van de tool is gebaseerd op het wetenschappelijke koolstofmodel RothC dat uitgebreid is gekalibreerd en gevalideerd met lange-termijnexperimenten. Meer informatie over de rekenkern is te vinden in dit document, Hendriks et al. (2022) en in Lesschen et al. (2021). Het model rekent de koolstofafbraak door met vijf koolstofcompartimenten (m.a.w. pools); vier actieve en een inerte. De verdeling van de koolstof over de verschillende compartimenten hangt af van welk type er aangevoerd wordt. De snelheid waarmee koolstof wordt afgebroken verschilt per compartiment en hangt ook af van temperatuur, bodemvocht en mate van bodembedekking.

De tool is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is ontwikkeld binnen het programma Slim Landgebruik (BO-53-002-034). Meer informatie is te vinden op https://www.slimlandgebruik.nl.