VRA pakket

voeg alle Variable Rate Application Apps in één keer toe

Schaf in één keer alle beschikbare VRA apps aan met een mooi korting. Krijg de beschikking over de mogelijkheid om plaats-specifiek onkruid te bestrijden, plaats-specifiek aardappels te poten, een plaats-specifieke stikstof bijbemesting uit te voeren en plaats-specifiek het aardappel gewas met een loofdodingsmiddel te behandelen. Bespaar op middelen en geld!

VRA-Phytophthora

Wageningen University & Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore:

Prijs:

VRA-Phytopthora help U de juiste hoeveelheid middel op de juiste plek te plaatsen

VRA Pakket

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore:

Prijs:

Voeg in één keer alle beschikbare VRA apps toe aan uw account.

Voeg in één keer alle beschikbare VRA apps toe aan uw account. 

VRA Bodemherbicide

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: https://farmmaps.eu/nl/editor/plan/plan-details

Prijs:

Met deze app kunt u voor uw perceel o.b.v. een bodemkaart en kennis van WUR een variabel doseer toepassingskaart maken voor de toediening van bodemherbiciden. Deze doseerkaart kan daarna omgezet worden in een taakkaart voor het plaats-specifiek aansturen van het spuitvolume waarmee het middel toegediend wordt.

Met de Bodemherbicide app op Farmmaps kunt u taakkaarten maken voor het variabel doseren van deze middelen in diverse gewassen. De App biedt u mogelijkheden om informatie over de ruimtelijke variatie in bodemeigenschappen (zoals ruimtelijke variatie in organische stof of klei-gehalte) door te vertalen in plaats-specifieke minimum-effectieve doseringen. Daarbij moet u zelf in het invulscherm aangeven welk middel of middelen u wilt toepassen in welk gewas, het spuitvolume en maximale variatie rondom dit volume. 

De minimum effectieve dosering van bodemherbiciden hangt o.a. af van het gehalte organische stof en klei in de bodem.  Hoe hoger deze waarden, hoe hoger de minimum effectieve dosering. Bodemkaarten kunnen verkregen worden via service-bedrijven die met EC-, NIR- of Gamma-straling sensoren uw perceel scannen en in kaart brengen op genoemde bodemeigenschappen. U kunt ook een bodemkaart maken o.b.v. eigen inzicht over verloop van de genoemde eigenschappen via bijv. de Zonerings-app van Farmmaps, en deze dan gebruiken in de Bodemherbicide app. 

De beslisregels (doseeralgoritmen) die toegepast worden in de Bodemherbicide app zijn afgeleid uit potproeven aangevuld waar nodig met expert judgement. Voor meer informatie over het basismodel en de specificaties wordt verwezen naar het PPL-rapport 80 op https://www.precisielandbouw-openteelten.nl/dossiers/112-vra-gbm-bodemherbiciden-en-granulaten.

In een aantal stappen in de app kiest:

 1. De bodemkaart dat u wilt gebruiken
 2. Het middel dat u wilt gebruiken toegelaten in het gewas
 3. De spuitmachine waarmee u wil werken en instellingen

 

Als u de stappen doorloopt, dan krijgt u de toepassingskaart te zien die de variatie in minimum effectieve doseringen binnen het perceel laat zien. Deze kaart wordt vervolgens omgezet in een taakkaart die het plaatsspecifieke spuitvolume weergeeft.  Deze taakkaart kan gedownload worden als een shape file of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de spuitmachine aanstuurt.

De app bevat rekeneregels voor de gewassen:

 • Aardappel
 • Suikerbiet
 • Tarwe
 • Ui
 • Zetmeelaardappelen

VRA Calculator

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: https://farmmaps.eu/nl/editor/plan/plan-details

Prijs:

Met de VRA Calculator kunt u zelf formules opstellen en deze toepassen op een of meerdere datalagen. Zodoende creëert u met behulp van de calculator een nieuwe kaart. Deze kan weer dienen als basis voor een toepassing die u wilt uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld een bodemscan en een opbrengstmeting uit een voorgaand seizoen gebruiken om een bemestingskaart te maken.

Met de VRA Calculator kunt u zelf formules opstellen en deze toepassen op één of meerdere datalagen. Zo creëert u met behulp van de calculator een nieuwe kaart. Deze kan weer dienen als basis voor een toepassing die u wilt uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld een bodemscan en een opbrengstmeting uit een voorgaand seizoen gebruiken om een bemestingskaart te maken.

U kunt CSV-, geoJSON-, Shapefile (zip) en tiff-bestanden uploaden op uw Farmmaps account en in de VRA Calculator app. De app maakt met de data een veldbedekkende kaart. U kunt bijvoorbeeld NDVI- of WDVI-bestanden van satellieten of drones importeren.  

Hoe gebruikt u de VRA Caculator app:

 • Gebruik een of meerdere datalagen
 • Pas een formule toe op de datalagen
 • Sla uw formules op en hergebruik ze
 • Deel formules met andere gebruikers

De datalaag die u heeft gemaakt, kunt u nu omzetten in een taakkaart. Machine-eigenschappen en AB-lijnen zijn opgenomen in de taakkaartgenerator, zodat u gemakkelijk een taakkaart voor uw machine kunt maken. De taakkaart kunt u als Shapefile of ISO-XML-bestand opslaan, downloaden en uploaden naar de terminal van uw machine. 

Screenshot datalaag+formule; formule editor en statistiek? 

VRA Loofdoding

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: https://farmmaps.eu/nl/editor/plan/plan-details

Prijs:

Deze app maakt het mogelijk om voor uw perceel o.b.v. een biomassa-kaart van het gewas en kennis van WUR een variabel doseer toepassingskaart te maken voor de toediening van een loofdoodmiddel in aardappelgewas, en deze doseerkaart om te zetten in een taakkaart voor het plaats-specifiek aansturen van het spuitvolume van de spuit waarmee het middel toegediend wordt.

Met de loofdoding app op Farmmaps kunt u taakkaarten maken voor het variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen. De App biedt u mogelijkheden om informatie over status en ruimtelijke variatie in de bovengrondse biomassa van het gewas door te vertalen in plaats-specifieke minimum-effectieve doseringen. Daarbij moet u zelf in het invulscherm aangeven welk middel u wilt toepassen, wat specifieke gewascondities zijn, de spuitstrategie, het spuitvolume en maximale variatie rondom dit volume.

Vaak gebruikte maten (indices) voor hoeveelheid bovengrondse biomassa zijn NDVI of WDVI. Deze indices zijn een maat voor de hoeveelheid en activiteit van de bovengrondse biomassa. Hoe lager de index-waarde, hoe lager de dosering kan zijn. Kaarten van biomassa-indices kunnen verkregen worden via camera’s aan satellieten, dan wel via camera’s aan drones of sensoren op landbouwmachines. In Farmmaps is er de mogelijkheid om biomassa-kaarten van satellieten, met resolutie van ca 10 m te gebruiken. Naast satellietbeelden kunt u ook eigen drone-beelden of data van eigen sensoren op machine uploaden in Farmmaps en gebruiken in de app om een toepassingskaart en een taakkaart te maken. 

De beslisregels (doseeralgoritmen) die toegepast worden in de Loofdoding app zijn afgeleid uit veldproeven aangevuld waar nodig met expert judgement. Voor meer informatie over het basismodel en de specificaties wordt verwezen naar het PPL-rapport 80 op https://www.precisielandbouw-openteelten.nl/dossiers/112-vra-gbm-bodemherbiciden-en-granulaten.

In een aantal stappen in de app kiest:

 1. Het satellietbeeld dat u wilt gebruiken
 2. Het middel dat u wilt gebruiken passend bij de situatie en strategie
 3. De spuitmachine waarmee u wil werken en instellingen

 

Als u de stappen doorloopt, dan krijgt u de toepassingskaart te zien die de variatie in minimum effectieve doseringen binnen het perceel laat zien. Deze kaart wordt vervolgens omgezet in een taakkaart die het plaatsspecifieke spuitvolume weergeeft.  Deze taakkaart kan gedownload worden als een shape file of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de spuitmachine aanstuurt.

Plaats hieronder een screenshot van een satellietbeeld, een toepassingskaart (geen Reglone) en een taakkaart.

Afbeelding_VRA_Loofdoding_01.png: Satellietbeeld NDVI van aardappel gewas 

Afbeelding_VRA_Loofdoding_02.png: Toepassingskaart voor spotlight plus

Afbeelding_VRA_Loofdoding_03.png: Taakkaart voor uitvoeren applicatiekaart

variabel poten

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: https://farmmaps.eu/nl/editor/plan/plan-details

Prijs:

Met de VRA Poten app kunt u voor consumptieaardappelen op kleigrond een variabele pootkaart maken. De app berekent een pootkaart op basis van een lutumkaart van het perceel en de gewenste gemiddelde pootafstand. U kunt de kaart indien gewenst aanpassen voor schaduwplekken.

Met de VRA Poten app kunt u voor een kleiperceel een lutumkaart omzetten naar een VRA potenkaart voor consumptieaardappelen. U voert daarvoor een lutumkaart en de gewenste pootafstand voor het perceel in. Deze kunt u schatten of laten bepalen door middel van een kiemproef. 

De VRA Poten app kan ook corrigeren voor schaduwplekken in het perceel. Dit geldt alleen voor percelen in Nederland. Deze schaduwkaart wordt gemaakt op basis van de algemene hoogtekaart van Nederland (AHN).

In een aantal stappen in de app kiest u:

 1. De lutumkaart die u wilt gebruiken
 2. De gemiddelde pootafstand voor het perceel
 3. Wel of geen correctie voor schaduwgebieden
 4. De afmetingen en mogelijkheden van uw pootmachine

 

Als u de stappen doorloopt, dan krijgt u de toepassingskaart te zien die de variatie in lutum binnen het perceel omzet naar een pootafstand. Deze kaart wordt vervolgens omgezet in een taakkaart afgestemd op de afmetingen en mogelijkheden van uw pootmachine. Deze taakkaart kan gedownload worden als een shapefile of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de pootmachine aanstuurt.

Plaats hieronder een screenshot van een lutumkaart, een pootkaart en een taakkaart.

Afbeelding_VRA_Poten_01.png: Lutumkaart als input voor VRA pootkaart

Afbeelding_VRA_Poten_03.png: Pootkaart voor aardappel

Afbeelding_VRA_Poten_03.png: Taakkaart voor pootmachine

VRA stikstof bijbemesting

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: https://farmmaps.eu/nl/editor/plan/plan-details

Prijs:

Met de Stikstofbijbemesting-app kunt u een taakkaart maken om in aardappelen variabel stikstof bij te bemesten. Dit doet u op basis van een biomassa-kaart van uw aardappelgewas.

Met de VRA Stikstofbijbemesting aardappel-app op FarmMaps maakt u taakkaarten voor variabel bijbemesten in aardappelen. De app gebruikt de biomassa en ruimtelijke variaties daarin om een advies en een taakkaart te genereren.

Bij een bijbemestsysteem geeft u bij het poten maar ongeveer 2/3 van de normale gift. De rest reserveert u voor eventueel bijbemesten, 4-6 weken na opkomst van het gewas.

De VRA Stikstofbijbemesting-app schat de actuele N-opname met biomassakaarten uit satellieten, drones of gewassensoren. De app berekent het N-streefgetal uit de pootdatum, de datum van meting en de opbrengstverwachting.

Wij adviseren het gebruik van de CI-gewasindex. Maar u kunt ook WDVI of specifieke gewassensor-indices gebruiken. 

Vervolgens kunt u het absolute advies omzetten in een taakkaart , waarbij u de werkbreedte, minimale en maximale stikstofdosering en stikstofgehalte van de meststof ingeeft.

De beslisregels zijn afgeleid uit een uitgebreide serie van veldproeven. Zie hiervoor o.a. http://www.precisielandbouw-openteelten.nl/dossiers/55-adviesregel-bijbemesten-aardappelen

Als u de stappen doorloopt, krijgt u eerst de toepassingskaart te zien die de variatie in geadviseerde stikstofbijbemesting binnen het perceel laat zien. Deze kaart wordt dan omgezet in een taakkaart die de plaatsspecifieke stikstofgift weergeeft. Deze taakkaart kan gedownload worden als een shape file of in ISO-XML formaat. Deze kunt u uploaden in de terminal die de strooier aanstuurt.

VRA Zonering

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: https://farmmaps.eu/nl/editor/plan/plan-details

Prijs:

Met de VRA Zonering app kun je percelen opdelen in zones en direct een toepassing koppelen per zone. Maak vervolgens een taakkaart om direct machines aan te sturen.

Met de zonering-app kun je een datalaag verdelen in zones en per zone bepalen wat je doet. Gebruik bijvoorbeeld satellietbeelden, hoogtekaarten, sensordata of importeer je eigen data in Farmmaps. Je kunt CSV-, geosjon-, shape- (zip) en tiff bestanden uploaden. Deze data kun je in de VRA Calculator app gebruiken. De data wordt zo nodig geïnterpoleerd zodat een veldbedekkende kaart ontstaat.

Geef zelf het aantal zones en de indeling aan. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende zonedistributietechnieken, zoals equal interval of equal count

Later kun je de zonegrenzen nog aanpassen. Per zone kun je een waarde toekennen. Dit kan een zonenummer zijn, of direct een hoeveelheid mest of kunstmest. Op basis van deze gegevens maakt de app wordt een toepassingskaart, die omgezet kan worden naar een taakkaart. 

In de Zoning-app kies je in een aantal stappen:

 1. De data-laag die je wilt gebruiken,
 2. Het aantal zones en de indeling,
 3. De waarde per zone.

 

Na het doorlopen van deze stappen komt de toepassingskaart met de zones in beeld. Deze kaart wordt omgezet in een taakkaart die afgestemd is op de afmetingen en mogelijkheden van de machine.

Deze taakkaart kun je downloaden als Shapefile of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de machine aanstuurt.