IMAP

Met de app IMAP (Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van Middelen vanaf Percelen) kunt u zien welke plekken op uw perceel het meest kwetsbaar zijn voor afstroming van water en afspoeling van stoffen. De kaarten geven een gedetailleerd beeld van de risico’s en de verklarende factoren. IMAP biedt ook informatie over passende maatregelen die tot doel hebben om de afstroming van water en de afspoeling van stoffen vanaf te perceel te reduceren.

Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van Middelen vanaf Percelen

Wageningen Environmental Research

Contact: Roel Kruine

E-mail: roel.kruijne@wur.nl

Website: kennisimpulswaterkwaliteit.nl/nl

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: 0€

Met de app IMAP (Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van Middelen vanaf Percelen) kunt u zien welke plekken op uw perceel het meest kwetsbaar zijn voor afstroming van water en afspoeling van stoffen. De kaarten geven een gedetailleerd beeld van de risico’s en de verklarende factoren. IMAP biedt ook informatie over passende maatregelen die tot doel hebben om de afstroming van water en de afspoeling van stoffen vanaf het perceel te reduceren.

Gebruiker

IMAP is bedoeld voor telers en adviseurs die bekend zijn met de situatie van het perceel en de ligging van de sloten langs de randen van het perceel. De e-Learning module biedt de gebruiker een laag-drempelige introductie. De app en de module zijn ontwikkeld in de periode 2020-2022 in het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit KIWK

Doel

IMAP is bedoeld om telers inzicht te geven in de plekken op het perceel met een hoog risico op afstroming van water en afspoeling van stoffen. Er zijn risico-kaarten te zien voor de wintersituatie en voor de zomersituatie, en relevante perceelkenmerken zoals helling, buisdrainage, en grondwaterregime. IMAP bevat een toelichting op maatregelen van verschillende soort, die door een groep experts uit de praktijk zijn geformuleerd. Maatregelen worden op het scherm getoond in een volgorde die past bij de situatie op het perceel. Voor een deel van deze maatregelen is een cijfer van de effectiviteit beschikbaar (reductie van de hoeveelheid afstroming). 

Toepassingsgebied

IMAP bevat informatie over de ca. 265.000 percelen die volgens BRP versie 2020 in gebruik zijn voor de open teelt van éénjarige gewassen. Samen met de ligging van aangrenzende sloten volgens de Topografische Kaart van Nederland (Schaal 1 : 10 000) vormt dit de basis van de risico-kaarten. De risico-kaarten zijn vooraf berekend en worden afgebeeld tegen de achtergrond van de Topografische Kaart van Nederland (Schaal 1 : 50 000). Op deze achtergrond zijn de meeste kavelsloten niet zichtbaar. Andere kaarten die gebruikt zijn voor de berekening van de risico-kaarten in IMAP, zijn de hoogtekaart AHN3 (5 m resolutie) en een aantal grondwater- en bodemkaarten (25 m resolutie). 

De risico-kaarten in IMAP zijn bedoeld om het bewustzijn van de teler van de risico’s op afstroming en afspoeling vanaf het perceel te vergroten. De app en de e-Learning module zijn bedoeld om tot een weloverwogen keuze van maatregelen te komen in de aanpak van afstroming van water en afspoeling van stoffen vanaf het perceel. De risico-kaarten zijn indicatief en geven geen voorspelling van het volume water of de hoeveelheid stof.