Grassignaal

GrasSignaal helpt om grasgroei te monitoren. Het voorspelt de opbrengst en kwaliteit van gras voor een weersverwachtingstermijn van vijf dagen. Het geeft per perceel een attentie voor maaien of weiden voor een gewenst opbrengstniveau of ruw eiwitgehalte. Het brengt de opbrengst, de dagelijkse groei, het ruw eiwitgehalte, de stikstofopname, de energie-inhoud en de vochtvoorziening in beeld.

GrasSignaal

Wageningen Livestock Research

Contact: Idse Hoving

E-mail: idse.hoving@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: €250 ex BTW

De applicatie geeft een modelmatige schatting van grasgroei op basis van stikstof, bodemvocht en graslandgebruik. Het is een benadering van de werkelijke groei. Om de schatting nog beter bij de werkelijkheid aan te laten sluiten, worden satellietbeelden en/of grashoogtemetingen gebruikt, op het moment dat deze beschikbaar zijn. De koppeling met deze data gebeurt volledig automatisch en levert een beter resultaat dan model, satelliet of grashoogte afzonderlijk. Voor satellietbeelden wordt de vegetatie-index WDVIred gebruikt.

Bodemvochtbalans

Het programma berekent de bodemvochttoestand van de wortelzone van een gewas met het waterbalansmodel WATBALsig van Wageningen Environmental Research. Het programma voorspelt voor elk agrarisch perceel in Nederland de bodemvochtvoorraad en de grondwaterstand aan de hand van bodem, hydrologie en gewas en is in basis identiek aan IrrigatieAdvies.

 

De bodemtextuur van de humeuze bovengrond is bepalend voor de mate van vochtlevering van de bodem. De bodemtextuur van de ondergrond bepaalt de mate van capillaire opstijging van vocht uit de ondergrond en het grondwater. Het grondwaterstandsverloop wordt gekarakteriseerd door de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (respectievelijk GHG en GLG). De drainagemiddelen sloten, drainbuizen en greppels beïnvloeden de grondwaterstand en worden meegenomen in het advies. De mate van kwel of wegzijging betreft respectievelijk de extra vochtlevering vanuit het grondwater of het wegstromen van bodemvocht naar de ondergrond.

Zowel te droge als te natte omstandigheden leiden tot een suboptimale transpiratie, doordat omdat graswortels dan onvoldoende water kunnen opnemen.

 

Om de dagelijkse bodemvochttoestand op waarde te kunnen schatten worden in de weergave van de bodemvochtvoorraad (mm) vier klassen onderscheiden te weten: te nat, voldoende, vocht is beperkend, te droog. 

Data

GrasSignaal haalt voor ingevoerde percelen in Farmmaps automatisch invoerdata op voor bodem, hydrologie en meteo om een bodemvochtbalans te berekenen. Voor de bodemfysica wordt gebruik gemaakt van de BOFEK-kaart, welke afgeleid is van de 1:50.000 bodemkaart. De gevallen neerslag wordt betrokken van plaatsspecifieke radardata (grid van 2,4 km). Voor de gewasverdamping wordt gebruik gemaakt van Makkink. De digitale data voorziet ook in data over sloten, drainbuizen, kwel of wegzijging en de gemiddeld hoogste (GHG) en laagste grondwaterstand (GLG). De aanwezigheid, de diepte en de weerstanden van de drainagemiddelen worden op basis van kaartmateriaal ingeschat en kunnen desgewenst in Settings worden aangepast. Tevens kunnen slootpeilen worden opgegeven of neerslagdata worden aangepast.

Beregeningshoeveelheden en stikstofleverend vermogen (NLV) dienen door de gebruiker zelf ingevoerd te worden.

Van links naar rechts: (1) Overzicht van programma, (2) overzicht van de voerderwaarde en (3) afbeelding van de bodemvochtbalans