VRA Loofdoding

Deze app maakt het mogelijk om voor uw perceel o.b.v. een biomassa-kaart van het gewas en kennis van WUR een variabel doseer toepassingskaart te maken voor de toediening van een loofdoodmiddel in aardappelgewas, en deze doseerkaart om te zetten in een taakkaart voor het plaats-specifiek aansturen van het spuitvolume van de spuit waarmee het middel toegediend wordt.

VRA Loofdoding

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: €20 ex BTW

Met de loofdoding app op Farmmaps kunt u taakkaarten maken voor het variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen. De App biedt u mogelijkheden om informatie over status en ruimtelijke variatie in de bovengrondse biomassa van het gewas door te vertalen in plaats-specifieke minimum-effectieve doseringen. Daarbij moet u zelf in het invulscherm aangeven welk middel u wilt toepassen, wat specifieke gewascondities zijn, de spuitstrategie, het spuitvolume en maximale variatie rondom dit volume.

Vaak gebruikte maten (indices) voor hoeveelheid bovengrondse biomassa zijn NDVI of WDVI. Deze indices zijn een maat voor de hoeveelheid en activiteit van de bovengrondse biomassa. Hoe lager de index-waarde, hoe lager de dosering kan zijn. Kaarten van biomassa-indices kunnen verkregen worden via camera’s aan satellieten, dan wel via camera’s aan drones of sensoren op landbouwmachines. In Farmmaps is er de mogelijkheid om biomassa-kaarten van satellieten, met resolutie van ca 10 m te gebruiken. Naast satellietbeelden kunt u ook eigen drone-beelden of data van eigen sensoren op machine uploaden in Farmmaps en gebruiken in de app om een toepassingskaart en een taakkaart te maken. 

De beslisregels (doseeralgoritmen) die toegepast worden in de Loofdoding app zijn afgeleid uit veldproeven aangevuld waar nodig met expert judgement. Voor meer informatie over het basismodel en de specificaties wordt verwezen naar het PPL-rapport 80 op https://www.precisielandbouw-openteelten.nl/dossiers/112-vra-gbm-bodemherbiciden-en-granulaten.

In een aantal stappen in de app kiest:

  1. Het satellietbeeld dat u wilt gebruiken
  2. Het middel dat u wilt gebruiken passend bij de situatie en strategie
  3. De spuitmachine waarmee u wil werken en instellingen

 

Als u de stappen doorloopt, dan krijgt u de toepassingskaart te zien die de variatie in minimum effectieve doseringen binnen het perceel laat zien. Deze kaart wordt vervolgens omgezet in een taakkaart die het plaatsspecifieke spuitvolume weergeeft.  Deze taakkaart kan gedownload worden als een shape file of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de spuitmachine aanstuurt.

Van links naar rechts: (1) Satellietbeeld NDVI van het aardappel gewas. (2) Toepassingskaart voor spotlight plus (3) Taakkaart voor uitvoeren applicatiekaart